Politikker

God selskabsledelse

Freja følger og forholder sig fortsat til debatten om Corporate Governance og om ledelse og styring af statens selskaber.

I januar 2004 blev der i statslig regi offentliggjort en rapport fra en række ministerier: "Staten som aktionær", hvor kravene til god selskabsledelse gennemgås - specifikt for statslige aktieselskaber. Freja ejendommes bestyrelse har i dokumentet "Freja ejendomme A/S - og god selskabsledelse" redegjort for sin selskabsledelse i relation til rapportens anbefalinger.  Du kan læse begge dokumenter under downloads. >Under downloads kan du også læse Frejas vedtægter, forretningsorden og vores procedure i forbindelse med overtagelse af nye ejendomme i dokumentet "Sådan gør vi".

Persondatapolitik

Du kan læse om vores Persondatapolitik her

Balanced ScoreCard 2018

Mission

Freja skal sælge statens ejendomme, så der samlet set skabes den størst mulige lønsomhed

Vision

Vi vil til enhver tid være den foretrukne samarbejdspartner for vores ejer, kunder og øvrige interessenter

Indsatsområder
Driftsoptimering
Udvilking af leverandørnetværket
Digitalisering
Ejer perspektiv
Indsatsområder
Strategisk økonomisk styring

Strategisk økonomisk styring

Missionen om størst mulig lønsomhed kræver en strategisk økonomisk styring, herunder budgetstyring og kontinuerlig økonomisk optimering og overblik
Driftsoptimering
Synliggørelse af værdiskabelsesprocesser

Synliggørelse af værdiskabelses-procesesser

Frejas kerneforretning er at skabe værdi gennem udvikling af arealer og ejendomme. Det er vigtigt for udviklingen af forretningen, at disse værdiskabelsesprocesser synliggøres og evalueres.
Udvikling af leverandørnetværket
Udvidelse af leverandørkredsen

Udvidelse af leverandørkredsen

Det er vigtigt for Freja fortsat at udvikle forretningen og sikre fortsat tilgang af ejendomme i porteføljen.
Digitalisering
Professionel servicering af ejer og bestyrelse

Professionel servicering af ejer og bestyrelse

Bestyrelse og ejer skal føle sig velorienterede om Frejas strategi. Det er målet, at Centraladministrationen på længere sigt opfatter Freja som rådgivere/eksperter på ejendomsområdet.
Kunde-/ interessent perspektiv
Indsatsområder
Udvikling af samarbejde med kommuner og leverandører

Udvikling af samarbejde med kommuner og leverandører

Frejas image er vigtigt for udviklingen af leverandørkredsen. Der skal derfor sættes fokus på, hvordan vores samarbejdspartnere og interessenter opfatter Freja.

Freja skal konstant have fokus på at gøre indskudsprocessen smidig og venlig overfor leverandører, og samarbejdet med kommuner og leverandører skal evalueres.
Driftsoptimering
Synergi mellem salg og udvikling

Synergi mellem salg og udvikling

Det, der gør Freja unik i markedet er samarbejdet på tværs mellem salg og udvikling. Der skal konstant fokus på at udvikle disse synergier.

Freja skal udvikle salgs- og udviklingsprocesser blandt andet ved at samarbejde med eksterne parter i salgsprocessen. Der skal løbende evalueres på disse samarbejder og udviklingen af Freja arbejdsmetoder.
Udvikling af leverandørnetværket
Strategi for udlejning

Strategi for udlejning

Udlejbare ejendomme søges udlejet eller ombygget til konkrete lejere mhp at sikre bedst muligt grundlag for ejendommenes omsætning og optimering af værdierne. Hvor det er værdiskabende, etableres i videst muligt omfang midlertidig udlejning.
Digitalisering
Øget digital kommunikation med interessenter

Øget digital kommunikation med interessenter

Det er livsvigtigt for Freja løbende at udvikle den digitale kommunikation med omverdenen. Freja skal tilvejebringe digitale løsninger, der gør det lettere for kunder at få relevante oplysninger og som understøtter effektivisering af forretningen.
Indsatsområder
Indsatsområder
Digitalisering

Digitalisering

Freja må ikke sakke bagud i forhold til den teknologiske udvikling. Derfor skal vi hele tiden følge med i, hvordan konkurrenter og branchen i det hele taget udvikler sig.

Vi skal være oppe i beatet og følge med. Derfor skal der nedsættes en taskforce, der forpligter sig til at følge udviklingen og dele viden med andre i firmaet. Det er begreber som kognitive bygninger, kryptovaluta, dronelager, blockchain, kunstig intelligens, Big data, sociale medier og mange flere, der skal holdes øje med.
Driftsoptimering
Freja-akademiet

Freja-akademiet

For at holde os opdaterede på alle fronter og have en fælles referenceramme iværksætter Freja et akademi, hvor kompetente eksterne folk vil komme i et skræddersyet forløb og undervise os samlet.

De første lektioner i akademiet skal efter planen gennemføres til efteråret. Herudover gennemføres to arrangementer med deltagelse af eksterne.
Udvikling af leverandørnetværket
Den gode borgerproces

Den gode borgerproces

Borgermødets betydning for proces og projektudvikling får større og større betydning.

Det er væsentligt, at borgermødet opleves konstruktivt og værdifuldt for alle parter, hvilket ikke er den generelle oplevelse. Freja skal medvirke til at evaluere, udvikle eller gentænke aktiviteten i samarbejde med de relevante kommuner, da der er en bred opfattelse af, at “borgermødet” ikke fungerer optimalt.

“Borgermødet” bliver temaet for et eksternt arrangement under “Freja akademiet”.
Digitalisering
Udvikling af projektmodeller

Udvikling af projektmodeller

Frejas projektmodel skal løbende evalueres, så den tilpasses, den kontekst den fungerer i.

Store projekter kræver mange kompetencer samt resurser, og det er hensigten at udvide projektlederens ansvar samtidig med, at der knyttes yderligere interne resurser til større komplekse opgaver.

Tilknytningen kan evt. være intern “expert”, der ligeværdigt løser en særlig del af opgaven. Det kan ligeledes være tilknytning af praktikant, studiemedhjælp, bachelor eller projektleder med anden profil.

Freja skal kunne tiltrække nye kompetencer, der styrker tværfagligheden.
Indsatsområder
Videreudvikling af CSR

Videreudvikling af CSR

Freja er godt i gang med arbejdet med CSR, og vi har fundet en god måde at arbejde med bæredygtighed på. At skabe liv i eksisterende, funktionstømte bygninger og områder er et væsentligt bæredygtigt element i vores kerneforretning. CSR-arbejdet foregår på flere fronter, og vi skal blive bedre til at synliggøre vores målsætninger og strategier samt evalueringen af disse.

Et andet fokus i år er, hvordan vi sikrer, at vores leverandører på byggemodnings- og nedrivningsprojekter tilbyder ordentlige arbejds- og ansættelsesforhold for deres medarbejdere. Dialogen med leverandører om disse forhold skal være en del af projektledernes arbejde.
Driftsoptimering
Driftsoptimering og nøgletal

Driftsoptimering og nøgletal

For at understøtte professionaliseringen og effektivisering af ejendomsdriften skal Freja udvikle arbejdet med nøgletal. Indtægterne skal øges og udgifterne begrænses, uden at vi investerer mere langsigtet, end en businesscase kan holde til. Samtidig er det vigtigt, at vi kan dokumentere vores tiltag og konsekvensen af dem, f.eks. ved energibesparelser.

Nøgletal er også vigtige, når Freja skal benchmarke med både egne ejendomme og andre porteføljer.
Udvikling af leverandørnetværket
Evaluering af salgsprocesser

Evaluering af salgsprocesser

Vi har i 2017/2018 gennemført nogle meget stringente salgsprocesser med rådgiver udefra. Disse processer skal evalueres og analyseres.

Det er nu muligt at kategorisere investorer, så vi bliver mere skarpe på i fremtiden, hvordan investormøder skal planlægges og gennemføres.

Arbejdet skal munde ud i retningslinjer for forskellige typer af salg, så vi lærer af det vi gør og hele tiden videreudvikler det, der virker. Det vil få Freja til at fremstå mere professionelt i markedet.
Digitalisering
Relationer, netværk og kompetenceudvikling

Relationer, netværk og kompetenceudvikling

Det er den udadvendte organisation, der bliver vinder i fremtiden. Derfor skal alle i Freja indgå i netværk og vidensgrupper, så vi får relationer til omverdenen. Vi skal løbende holde øje med fora, sammenslutninger og kurser, hvor vi bør deltage og være synlige.

Oplevelser og indhentet viden skal deles ved møder og interne samarbejder om projekter. Der foretages en kortlægning af Freja-medarbejdernes deltagelse i netværk og kompetenceudvikling.
Indsatsområder
Persondataforordning

Persondataforordning

EU har vedtaget regler omkring behandling ad persondata. De skal overholdes. Når det store arbejde med at leve op til de nye retningslinjer skal gennemføres, er det vigtigt, at Freja udnytter muligheden til at optimere andre processer og gennemføre oprydning mm.
Driftsoptimering
Optimering af indskudsprocessen

Optimering af indskudsprocessen

Da fødekæden nu bliver udvidet, er det vigtigt, at kunderne får en god oplevelse ud af samarbejdet. Der skal iværksættes et projekt, der beskriver indskudsproceduren på en let og forståelig måde. Freja skal stille ressourcer til rådighed for de ministeriet og styrelser, der ønske at sælge ejendomme via Freja.

Det er altafgørende for forretningen, at det opleves smidigt. Vores resultater ved salg skal synliggøres overfor indskyderne, så de får en oplevelse af, hvad der sker med ejendommene, efter de har sluppet dem.
Udvikling af leverandørnetværket
Projekt 5-årsplan

Projekt 5-årsplan

Med den nye budgetvejledning er der nu nogle sigtelinjer for Frejas udvikling. Sammenholdt med MEGA projekterne, kan vi nu udvikle en 5 årsplan med scenarier for udvikling, omsætning, organisationen og medarbejderne.

Det er vigtigt at kunne beskrive fremtiden overfor bestyrelsen og ejerne.

Vi bruger cookies for at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside.

Acceptér Cookies
Læs mere om cookies
Læs mere om vores persondata