Tilbage til ejendomsvisning
Cortex Park

PLANFORHOLD OG PARKERING

Cortex Park er planlægningsmæssigt opdelt i 3 etaper, der beskrives enkeltvis nedenfor.

Første etape af Cortex Park - ca. 66.100 etm² - er omfattet af Lokalplan nr. 4-703 "Forsker- & Videnparken. En ny bydel mod Niels Bohrs Allé." Første etape er centralt beliggende umiddelbart øst for Campusvej og rummer muligheder for både erhverv, hotel, butikker, boliger og kollegium.

Parkering er koncentreret i kanten af bebyggelsen, så trafikken begrænses på gader og byrum i kernen. Parkeringsstrukturen giver god adgang til parkering fra alle byggefelter og skaber samtidig plads mellem husene, så arbejdslivet kan sprede sig udenfor. Der er i lokalplanen fastsat et minimumskrav på 1 parkeringsplads pr. 150 m² etageareal og et maksimum på 1 parkeringsplads på 50 m² etageareal. Minimumskravet kan fraviges for ungdomsboliger, kollegier, ældreboliger mv.

Der er mulighed for at etablere 1/3 af parkeringspladserne i byrummene, mens op til 2/3 af parkeringspladserne kan etableres på parkeringspladser indrettet på uudnyttede byggefelter. Ved fuld udbygning skal der være indrettet parkeringsfaciliteter i konstruktionen.

Bebyggelsen bliver på 3-6 etager med en enkelt høj 12 etagers bygning som ”landmark” mod Niels Bohrs Allé. Der bygges i en tæt struktur for at minimere arealforbruget og infrastrukturen, hvilket samtidig giver mulighed for at fastholde et stort åbent landskab omkring bebyggelsen i Cortex Park.

Anden etape af Cortex Park benævnt etape 3+4 er placeret vest for Campusvej – er omfattet af lokalplan 4-774 ”Cortex Park Vest”. Denne etape rummer mulighed for erhverv, dagligvarebutik, boliger og kollegium.  Bebyggelsen bliver på 3-6 etager med enkelte højere bygninger op til 10 etager bygning mod Niels Bohrs Allé. I etape 3+4 kan der opføres 85.000 m² etageareal, hvoraf min.11.500 m² skal opføres som p-hus. Max 30 %, svarende til 25.500 m² kan udnyttes til etageboliger.


Parkering er planlagt som terrænparkering placeret med nem adgang fra alle byggefelter. Etape 3+4 er planlagt med parkeringsnorm på 1 parkeringsplads pr. 50 m2 etageareal for erhverv og 1 parkeringsplads pr 150 m² etageareal for boliger. Størstedelen er etableret på terræn, resten er planlagt at kunne etableres i Parkeringshus. Det er tilladt at etablere yderligere parkeringspladser i konstruktion indenfor det enkelte byggefelt.

Sidste etape, benævnt etape 2, er placeret i det østligste område øst for etape 1. Etapen er under forberedelse for lokalplanlægning.